Hybridní kotel

Předně je třeba říci, že se jedná o ekologický kotel, který by měl vyplnit mezeru mezi plynovými kotli a kotli na tuhá paliva v tom smyslu, že bude mít provozní náklady téměř tak nízké, jako kotel na pevná paliva a ekologické parametry a komfort obsluhy se bude blížit kotlům plynovým

Je obecně známo, že nejlevnějším topením je spalování tuhého paliva (dřevo, uhlí), jeho negativem je neekologičnost spalování (nedostatečné shoření a z toho pramenící kouřivost a produkce velkého množství fyzických a chemických zplodin). Naproti tomu spalování plynu je téměř dokonalé s minimální ekologickou zátěží, plyn je však nejdražší.

V rámci zlepšení ekologie, byly v minulosti s příspěvkem státu vybudovány bytové plynové přípojky do mnoha obcí, jejich využívání je však z hlediska vysokých cen za toto topení využíváno mizivě, lidé topí čímkoliv jiným jen proto, že je to levnější, čímž bohužel zvyšují produkci nečistot, což zejména v průmyslových aglomeracích působí negativně na zdraví populace. Výrobci spalovacích topných zařízení na to doposud reagují modernizací a automatizací kotlů na tuhá paliva, a to zejména na spalování speciálních paliv (pelety, …), nebo specifických jednosložkových plynných paliv. Kromě kotlů na zemní plyn mají ostatní kotle na tuhá paliva problémy se spalinami zejména vždy při náběhu kotle.

Našim řešením by mělo být spalování plynných paliv, autonomně vyráběných zplyňováním tuhého paliva přímo ve speciálním kotli na tuhá paliva, avšak s přídavným, časově a fyzikálně omezovaným přidáváním ušlechtilého plynného paliva z externích zdrojů. Toto dotování externím plynem je nejdůležitější zejména při rozběhu kotle, kdy interně produkovaný plyn neobsahuje dostatek hořlavých složek, byla by nízká teplota hoření a plyn obsahuje mnoho kouřových složek – takže by probíhalo nedokonalé spalování s velkým vývinem kouře jako u klasických pevnopalivových kotlů. Přidáváním externího plynu se zajistí jak hoření, tak i spalování interně produkovaných nedostatečně kaloricky vydatných plynů, čímž se vymýtí kouřivost a tepelně se rozloží případné jedovaté látky produkované při zplyňování vsazeného tuhého paliva. Takovýto kotel by mohl spalovat téměř libovolný druh paliva, včetně ekologického spálení i některého komunálního odpadu produkovaného rodinou a odlehčit tak skládkování takovéhoto odpadu na veřejných skládkách. Limitním kriteriem bude forma „popela“ pro možnost automatizovaného jeho výhrnu.

V současné době není problém provoz takovéhoto kotle automatizovat, včetně například zajištění minimalizovaného topení pomocí externího plynu, pokud vyhoří vsázka pevného paliva a fyzická obsluha kotle není přítomna nebo nemůže novou vsázku realizovat, což by výrazně zvýšilo komfort obsluhy a tepelnou pohodu. Dálkové ovládání provozu kotle s využitím externího plynného paliva umožní navíc možnost udržování kladné teploty v domě v případě dlouhodobé nepřítomnosti rodiny pomocí dálkového či programovaného ovládání.

Předpokládáme, že by spalování externího plynu nemělo převýšit asi 10% produkovaného tepla, takže roční náklady rodiny by se oproti topení jen pevným palivem zvýšily maximálně o 1000,.Kč (topení jen externím plynem v běžné domácnosti je cca o 10.000,-Kč ročně dražší než topení dřevem či hnědým uhlím).

Výhody oproti současným moderním spalovacím/splyňovacím kotlům jsou zejména levnější provozní náklady, dále jednodušší rozběh kotle s bezkouřovým výstupem, rychlejší náběh kotle, možnost bezodstávkového automatického provozování kotle po vyhoření pevného paliva externím plynem, bezproblémové plnění limitů čistoty vypouštěných plynů. Důležitou výhodou by měla být malá závislost na druhu spalovaného pevného paliva (široké portfolio paliv na rozdíl od jednopalivových jednosložkových paliv současných kotlů), včetně možnosti spalování vybraných druhů komunálního odpadu.

 

V současné době je kotel ve stavu vývoje, s předpokladem zahájení výroby v průběhu roku 2016 (pro topnou sezonu 2016/17)